تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهدارنده تونل انحراف سد خرسان 3

نویسندگان

چکیده

تونل انحراف آب سد خرسان 3 با هدف تسهیل در مراحل اجرایی سد مذکور در نظر گرفته شده است. مسیر تونل از بین لایه های آهکی سازند آسماری می‌گذرد. این منطقه در ناحیه زاگرس چین خورده واقع گردیده که در اثر آن گسل ها و ناپیوستگی های متعددی در توده سنگهای مسیر بوجود آمده و متحمل شکستگیهای فراوان شده است. در مقاله حاضر جهت طبقه بندی توده سنگ های مسیر تونل از طبقه بندی‌های ژئومکانیکی (Bieniawski 1989)‌، شاخص تونلسازی در سنگ(Barton et al. 1980) و شاخص مقاومت زمین شناسی (Hoek & Brown 1997) ‌استفاده شده است. بر اساس این طبقه بندی‌ها سیستم نگهدارنده مناسب طراحی گردیده است. همچنین با توجه به عمق کم حفاری و ناپیوستگی های منطقه آنالیز ناپایداری ساختاری در راستای محور تونل انجام گردیده و گوه های ناپایدار احتمالی به کمک نرم افزار مربوطه شناسایی شده اند. نهایتآ با استفاده از نرم افزار که بر پایه روش اجزاء محدود می‌باشد، تونل مورد نظر تحلیل شده است. در طی این تحلیل مناطق دارای بیشترین و کمترین جابجائی و همچنین نقاط تمرکز تنش شناسائی شده است و بر اساس آن سیستم نگهدارنده تونل مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها