بررسی فوزولیناسه‌آی بلوک طبس و اهمیت آنها در تفسیر جغرافیا و آب و هوای گذشته قاره سیمری

نویسندگان

چکیده

فوزولیناسه‌آ در سنگ‌های کربونیفر بالایی-پرمین بلوک طبس از فراوانی و تنوع زیادی برخوردار هستند. مقایسه فوزولیناسه‌آی این ناحیه با قاره سیمری حاکی از آن است که طی پالئوزوئیک بالایی بلوک طبس قسمتی از غرب قاره سیمری بوده است. در قاره سیمری تنوع و فراوانی فوزولیناسه‌آ در زمان و مکان به تدریج از پرمین پیشین تا انتهای پرمین میانی و از شرق به غرب افزایش پیدا می‌کند. این تنوع ناشی از مهاجرت به سمت شمال قاره سیمری در طی پرمین و قرارگیری آن در عرض‌های جغرافیایی پایین است. فوزولیناسه‌آ در شرق قاره سیمری به دلیل قرارگیری مایل قاره نسبت به عرض جغرافیایی قدیمه از تنوع پایینی برخوردار هستند. بنابراین بخش غربی قاره سیمری نزدیکتر به قلمرو گرمسیری تتیس نسبت به شرق آن بوده است. بر اساس توزیع و پراکندگی فوزولیناسه‌‎آ توالی رسوبی بلوک طبس قابل تقسیم به چندین سکانس رسوبی به سن‌های قزلین پسین-آسلین، بلورین، کوبرگاندین-مرغابین و میدین –دوراشامین می‌باشند.

کلیدواژه‌ها