نویسنده = نوشین مرادی
تعداد مقالات: 1
1. تطابق نموداری در بیو استراتیگرافی سازند آسماری در میدان نفتی اهواز

دوره 33، شماره 3، تابستان 1387

حسن امیری بختیار؛ فرشته سجادی؛ نوشین مرادی