تطابق نموداری در بیو استراتیگرافی سازند آسماری در میدان نفتی اهواز

نویسندگان

چکیده

سازند آسماری با سن الیگوسن-میوسن، در میدان نفتی اهواز شامل ماسه سنگ، آهک، آهک ماسه‌ای، آهک دولومیتی و مارن می‌باشد که قسمت عمده‌ای از آن تحت عنوان بخش ماسه سنگی اهواز نامگذاری شده است. از سازند آسماری در میدان نفتی اهواز، 7 مقطع تحت‌الارضی شامل چاه‌های شماره 11، 19 ، 20، 43 ، 45 ، 65 و 85 انتخاب و کلیه میکروفسیل‌های آن اعم از فرامینیفرها، جلبک‌ها و بریوزواهای موجود در آن توسط نویسندگان این مقاله شناسایی گردیدند. به منظور بررسی ارتباط زمانی و رخساره‌ای و تعیین نرخ تجمع سنگی و همچنین مشخص نمودن وجود یا عدم وجود گسل و ناپیوستگی عمده و تعیین دقیق محدودة ‌چینه‌شناسی میکروفسیلهای شناسایی شده در چاههای مورد مطالعه روش تطابق نموداری استفاده شد. بدین صورت که در ابتدا چاه شماره 65 بعنوان مقطع مرجع استاندارد(SRS) انتخاب گردید و در مقابل سایر مقاطع روی محور X قرار گرفت و در نهایت، 6 نمودار تطابقی مربوط به چاه‌های 11 ، 19 ، 20 ، 43 ، 45 و 85 بدست آمد. پس از رسم خط تطابق LOC در نمودارهای مقاطع مورد مطالعه، مشخص گردید که قسمت بالا و پایین مقطع مرجع استاندارد (چاه شماره 65) در مقاطع مورد مقایسه وجود ندارند و در چاههای 11 و 45 روند رسوبگذاری سرعت کمتری نسبت به مقطع مرجع داشته است. خط تطابق در چاه شمارة 19 در درون یک شیار (Channel) ایجاد شده است که این شیار زمانی پدید می‌آید که محدوده‌های کلی ‌چینه‌شناسی میکروفسیل‌ها در درون مقطع مرجع استاندارد مرکب (CRSR) کامل باشند.