دوره و شماره: دوره 33، شماره 3 - شماره پیاپی 1000271، شهریور 1387 (1) 
تعیین ترشوندگی سنگ مخازن کربناته ایران در شرایط بازسازی شده

محمد رضا اصفهانی؛ عزت‌اله کاظم‌زاده؛ سیدمجید هاشمی؛ حسن کریمایی