بررسی تحولات مرز K/T در یال شمال شرقی کبیرکوه، جنوب غربی ایران

نویسندگان

چکیده

قسمت فوقانی سازند گورپی در یال شمال شرقی کبیرکوه در جنوب شرق ایلام به منظور تعیین و تفکیک زونهای زیستی جهانی و بررسی تحولات مرز کرتاسه- ترشیر بر مبنای فرامینیفرها مطالعه شد. برای رسوبات مائس تریشتین بر مبنای زون‌بندی استاندارد جهانی Caron (1985) چهار بایوزون تفکیک گردید. واحدهای معادل بایوزون Abathamphalus mayaroensis بر مبنای زون‌بندی Li & Keller (1998a) یعنی زون‌های Cf1تا Cf4 نیز ثبت گردید. رسوبات پالئوسن بر مبنای زون‌بندی Toumarkine & Lutherbakher (1985) به دو بایوزون Parasubbotina pseudobulloides و Parvularugoglobigerina eugubina تفکیک شد. ثبت بایوزون‌های مربوط به انتهایی‌ترین قسمت مائس تریشتین و ابتدایی‌ترین قسمت پالئوسن نشان می‌دهد که به احتمال بسیار زیاد رسوب‌گذاری در گذر از کرتاسه به ترشیر پیوسته بوده اگرچه این مطالعه به منظور ثبت زون P0 همچنان ادامه دارد. مطالعه فرامینیفرهای پلانکتونیک نشان می‌دهد که الگوی انقراض و بقای گونه‌ها نیز مشابه مقطع تیپ جهانی ElKef است. به طوری که بیشتر از 3/2 گونه‌ها در نزدیکی مرز و در مرز منقرض شده‌اند و کمتر از 3/1 آنها در دانین زیرین باقی مانده‌اند. گونه‌های باقیمانده کوچک بوده و دارای تزئینات کم و گسترش جهانی هستند. در مقابل گونه‌هایی که در مرز منقرض می‌شوند بزرگ و دارای تزئینات زیاد بوده و از لحاظ جغرافیایی محدود هستند.

کلیدواژه‌ها