دوره و شماره: دوره 33، شماره 2 - شماره پیاپی 1908، مرداد 1387 (3) 
محاسبه اندیسهای وینر و سگد نانو چنبرهّ شش گوش آکایرال

شهرام یوسفی؛ حسن یوسفی آذری؛ علیرضا اشرفی؛ محمد حسین خلیفه