بررسی معادلات ناویر-استوکس به عنوان معادلات دیفرانسیل- جبری

نویسندگان

چکیده

معادلات دیفرانسیل- جبری در بسیاری از مدلهای فیزیکی نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند و از اهمیت خاصی برخوردارند. در این مطالعه پس از بررسی مشکلاتی که در حل عددی معادلات دیفرانسیل- جبری به وجود می‌آید به بررسی روش منظم سازی دنباله‌ای می‌پردازیم که می‌تواند برای حل معادلات دیفرانسیل- جبری به فرم هزنبرگ و با اندیس دو و سه، استفاده شود. در ادامه معادلات ناویر- استوکس تراکم‌ناپذیر که به طور وسیع در دینامیک سیالات مورد استفاده قرار می‌گیرند به عنوان معادلات دیفرانسیل- جبری بررسی و به کمک روش فوق حل عددی می‌شوند. یکی از مزیتهای روش منظم سازی دنباله‌ای برای حل معادلات ناویر- استوکس، این است که شرایط اولیه برای فشار لازم نیست و نسبت به روشهای خطی معادلات را با سختی کمتری حل می‌کند. سپس روش منظم سازی دنباله‌ای پیشگو را برای کاهش حجم محاسبات به کار برده و با روش ذکر شده مقایسه می‌کنیم. در پایان نتایج عددی آورده شده است.

کلیدواژه‌ها