برآورد بیزی پارامترهای مدل رگرسیون با خطاهای خودهمبسته فضایی

نویسندگان

چکیده

معمولاً در آنالیز رگرسیون فرض بر این است که خطاهای الگو مستقل هستند، اما در عمل گاهی با مواردی مانند داده‌های فضایی مواجه می‌شویم که خطاهای مدل همبسته هستند و ساختار همبستگی آنها تابعی از موقعیت قرار گرفتن مشاهدات در فضای مورد مطالعه است. از اینگونه مدلها که رگرسیون فضایی نام دارند، برای تعیین رویه‌ها در زمین‌‌شناسی، باستان شناسی، همه‌گیر شناسی و پردازش تصاویر استفاده می‌شود. در این مقاله مدل رگرسیون فضایی با خطاهای خودهمبسته فضایی مرتبه اول با استفاده از رهیافت بیزی مورد بررسی قرار می‌گیرد. از آنجا که تعیین توزیع پسین پارامترها دشوار می‌باشد، برای برآورد بیزی پارامترها و پیش‌بینی بیزی مشاهدات از روش MCMC استفاده شده است. سپس نحوه اجرا و کارائی روشهای ارائه شده در یک مطالعه شبیه‌سازی برای حجم نمونه و اندازه شبکه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها