الگوریتم‌های موازی بهینه در حل دستگاه‌های تاپلیتز بر روی شبکه‌های مش و فوق مکعبی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله برای اولین بار پیاده سازی واجرای الگوریتم های موازی بر روی شبکه های مش (Mesh) و فوق مکعبی (Hypercube) برای حل سیستم های خطی تاپلیتز توسط روش Preconditioned Conjugate Gradient (PCG) ارا ئه گردیده است. ارزش تمام الگوریتم های ارائه شده محا سبه و بهینه بودن آن اثبا ت می گردد. همچنین اجرای الگوریتم ها ی ارائه شده در نرم افزار Parallel Virtual Machine (PVM) و محاسبه زمان اجرای تکرار و کارایی آنها با توجه به مثال‌های عددی برای ماتریس های تاپلیتز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها