محاسبه اندیسهای وینر و سگد نانو چنبرهّ شش گوش آکایرال

نویسندگان

چکیده

فرض می کنیم G گراف ملکولی یک نانو چنبره شش گوش آکایرال و e یالی از G است. تعداد راسهایی از G را که به یکی از رئوس e نزدیکترند تابه راس دیگر آن با N1(e|G) و تعداد راسهایی از G را که به راس دیگر e نزدیکترند تا به راس نخست با N2(e|G) نشان می‌دهیم. اندیس سگد G را که با Sz(G) نشان داده می‌شود با رابطه ?e?E(G)N1(e|G)N2(e|G) Sz(G) = تعریف می‌کنیم، که در آن E(G) مجموعه یالهای G است. اندیس وینر G که با نشان داده می‌شود با تعریف می‌شود، که در آن طول کوتاهترین مسیر بین و است. در این مقاله اندیسهای وینر و سگد نانو چنبره شش گوش آکایرال را حساب می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها