حل عددی معادله‌ی غیر خطی شرودینگر و بررسی جواب‌ها‌ی تکین

نویسندگان

چکیده

معادله‌ی غیر خطی شرودینگر ) NLS= ?Non linear Schordinger) یکی از معادلات مطرح در مکانیک کوانتوم است که غالباً جهت توصیف حرکت موجی شکل ذرات کوچک مانند الکترون در هسته‌ی اتم به کار می‌رود. این معادله به سه حالت کلی بحرانی (critical) ، ابر بحرانی (super critical) و تقریباً بحرانی (sub critical) تقسیم می‌شود. در این مقاله سعی می‌شود روش‌های عددی برای حل حالت بحرانی معادله‌ی شرودینگر( CNLS) در ابعاد مختلف ارائه شود، هم چنین اثرات گسسته سازی در جواب‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. جواب‌های حاصل از حل عددی CNLS به ازای بعضی مقادیر اولیه در زمان‌های کوچک t تکین می‌شود ( در رسم جواب‌ها پاشندگی (Blowup) مشاهده می‌شود) ، اما با استفاده از تفاضلات متناهی جهت تخمین لاپلاسین موجود در معادله به جایی می‌رسیم که معادله‌ی گسسته شده تخمین دقیق تری از شکل اصلاح شده‌ی CNLS خواهد بود و ثابت می‌شود که می‌تواند جواب موضعی نیزداشته باشد (وجود جواب موضعی به معنای عدم پاشندگی جواب است). با ایجاد پریشندگی‌های کوچک در شکل معادله‌ی اصلی، معادله‌ی اصلاح شده حاصل می‌شود و به این ترتیب می‌توان از وقوع پاشندگی در جواب‌های حاصل از حل عددی معادله تا حدودی جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها