برآورد اندازه‌های دقت کریگیدن به روش خودگردانی بلوکی فضایی

نویسندگان

چکیده

برای داده‌های فضایی که بر حسب موقعیت قرار گرفتن آنها در فضای مورد مطالعه به یکدیگر وابسته‌اند، معمولاً روش خودگردانی «بلوک متحرک» به منظور برآورد اندازه‌های دقت برآوردگرها استفاده می‌شود. چون در این روش حضور مشاهدات مرزی در بلوکهای بازنمونه‌گیری شده نسبت به سایر مشاهدات شانس کمتری دارند، برآوردگرهای اندازه‌های دقت اریب خواهند بود. در این مقاله الگوریتم خودگردانی «بلوک مجزا» برای برآورد اندازه‌های دقت پیشگوی فضایی کریگیدن ارائه می‌شود. سپس نشان داده می‌شود برآورد اریبی کریگیدن به روش خودگردانی بلوک مجزا نااریب و برآوردگر واریانس کریگیدن سازگار است. نهایتاً در یک مطالعه شبیه‌سازی کارایی روش خودگردانی بلوک مجزا در برآورد اندازه‌های دقت با روش خودگردانی بلوک متحرک مورد مقایسه قرار می‌گیرد.