مدل بیزی سلسه مراتبی برای جدول‌های پیشایندی 2×2

نویسندگان

چکیده

یک مدل بیزی سلسه مراتبی برای تحلیل جدول‌های پیشایندی 2×2 معرفی و با استفاده از آن به استنباط در باره پارامتر همبستگی، لگاریتم نسبت بخت، پرداخته شده است. برای استخراج نمونه تصادفی از توزیع پسینی لگاریتم نسبت بخت از روش محاسباتی نمونه‌گیر گیبس استفاده شده است. برای آزمون استقلال چگونگی استفاده از مدل بیزی سلسله مراتبی در محاسبه عامل بیزی نیز معرفی و در یک مثال کاربردی به کار برده شده است.

کلیدواژه‌ها