تولید موازی p- دنباله ها

نویسنده

چکیده

در این مقاله یک الگوریتم موازی انطباق پذیر با هزینه بهینه برای تولید درختان t- تایی که توسط p- دنباله ها کدگذاری شده اند، ارائه می گردد. قبل از ارائه این الگوریتم موازی، یک الگوریتم سریال برای تولید p- دنباله ها ارائه می گردد و سپس الگوریتم موازی آن شرح داده می شود. الگوریتم سریال دنباله ها را در ترتیب B-order تولید می نماید و هر دنباله به طور متوسط در زمان (1) O تولید می شود. الگوریتم موازی ارائه شده نیز دنباله ها را در ترتیب B-order تولید می نماید. مدل محاسباتی مورد استفاده برای الگوریتم موازی یک کامپیوتر با حافظه مشترک است که عمل خواندن و نوشتن در حافظه آن بصورت انحصاری انجام می شود و در هر لحظه قادر است یک دستورالعمل را بر روی چندین داده اجرا نماید. این الگوریتم اولین الگوریتم موازی ارائه شده برای تولید درختان t- تایی با کدگذاری p- دنباله می باشد.

کلیدواژه‌ها