پیشگویی بیزی برای داده‌های فضایی فازی

نویسندگان

چکیده

یکی از موضوعات مهم در آنالیز فضایی فازی، پیشگویی یک مقدار نامعلوم در موقعیت‌های مشخص براساس بردار مشاهدات فضایی فازی است. با فرض معلوم بودن پارامترهای میانگین و کواریانس، پیشگوی بهینه و میانگین مجذور خطای پیشگو با استفاده از روشهای کریگینگ قابل تعیین است، اما وقتی پارامترهای مدل نامعلوم هستند، معمولاً برآوردهای آنها بعنوان مقادیر واقعی در پیشگوی بهینه جایگذاری می‌شوند، که در اینصورت بهینگی پیشگو مورد تردید قرار می‌گیرد. از طرفی تعیین این پیشگو و میانگین مجذور خطای آن عموماً دشوار است. لذا در این مقاله برای رفع مشکل مذکور، با استفاده از رهیافت بیزی کریگینگ فازی را برای پیشگویی مشاهدات فضایی فازی به کریگینگ فازی تعمیم داده، سپس کارایی آن در یک مثال کاربردی با روشهای دیگر پیشگویی فضایی مورد مقایسه قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها