یک برآوردگر ماکسیمم درستنمایی برای پارامتر چولگی توزیع چوله نرمال

نویسندگان

چکیده

در این مقاله مساله استنباط در مورد پارامتر چولگی در خانواده توزیع چوله نرمال و مشکلات و دشواریهای آن مورد توجه قرار گرفته است. سپس یک برآوردگر ماکسیمم درستنمایی تقریبی که متکی بر برخی اطلاعات پیشین است، برای پارامتر چولگی پیشنهاد شده است. برآوردگر پیشنهادی بصورت تحلیلی و نیز با استفاده از تکنیکهای شبیه‌سازی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها