دوره و شماره: دوره 33، شماره 1 - شماره پیاپی 1909، مرداد 1387 (4) 
بررسی اثر اسید پکتیک بر مورفولوژی، بقا و عملکرد دودمان سلولی GH3/B6

دلارام اسلیمی اصفهانی؛ حوری سپهری؛ بهرام گلیایی؛ یاسمن رسولی


رویان زایی بدنی گیاه آنغوزه (Ferula assa-foetida L.)

بتول حسنی؛ عذرا صبورا؛ طیبه رجبیان؛ حسن فلاح حسینی