دوجورپایان Ponto-Caspian و گروه گونه‌ایGammarus pulex (Crustacea: Amphipoda) درآذربایجان ایران

نویسندگان

چکیده

مطالعه حاضر در راستای تکمیل تحقیقات تاکسونومیکی قبلی روی دوجورپایان آبهای شیرین ایران، در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل است. بررسی نمونه‌ها در ایستگاههای مختلف این استانها نشان داد که همه نمونه‌ها متعلق به خانواده Gammaridae هستند، دو جنس از این خانواده که در این مناطق یافت شدند Gammarus و Obesogammarus بودند. گونه Obesogammarus turcarum منحصر به حوضه آبریز خزری است و در طول رود ارس مشاهده شد. از گروه گونه‌ای Gammarus pulex سه گونهG. komareki , G. lacustris و G. paricrentus مشاهده شدند. نتایج نشان داد که گونه G. komareki گونه غالب منطقه است. از دید جغرافیای جانوری، گونه G. komarekiدر آسیای صغیر وG. lacustris درشمال آمریکا، اروپا، و آسیا توزیع دارد و در مقایسه با این دو گونه G. paricrentusبومی ایران محسوب می‌شود و در یکی از ایستگاههای نمونه‌برداری به صورت همجا با G. lacustris مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها