القای تشکیل شاخساره بر روی رویان‌های جداکشت کاج تهران (Pinus eldarica)

نویسندگان

چکیده

اثر محیط‌های کشت و غلظت‌های متفاوت بنزیل آمینوپورین (BAP) در تشکیل مستقیم شاخساره نابجا بر روی رویان‌های جداکشت کاج تهران(Pinus eldarica) مورد مطالعه قرار گرفت. تجزیه آماری داده‌های بدست آمده اثر معنی‌دار نوع محیط کشت و غلظت BAP را در القای مریستم‌های شاخساره نشان داد. در میان محیط‌های کشت مورد استفاده، محیط کشت له‌پویوره (LP) دارای پنج میلی‌گرم در لیتر BAP مناسب‌ترین اثر را در تشکیل شاخساره‌های نابجا داشت. تولید شاخساره بدون گذر از تشکیل بافت کالوس حدواسط، مستقیماً بر روی جنین و عمدتاً در پای برگ‌های لپه‌ای مشاهده شد. مطالعات بافت‌شناختی نشان دادند که تولید شاخساره با تشکیل مستقیم مریستم شاخساره و یا گرهک‌های شاخه‌زا در سطح رویان‌ها صورت می‌گیرد. ساختارهای مریستمی تشکیل شده دارای سازمان بافتی متعارف و قابل مقایسه با مریستم‌ کاج‌ها در شرایط طبیعی بودند. روش آزمایشگاهی بدست آمده می‌تواند برای مطالعات باززایی کاج تهران مفید باشد.

کلیدواژه‌ها