اثر آرد دانه بادام‌زمینی (Arachis hypogaea) و اجزای آن در تولید کلاولانیک اسید توسط Streptomyces clavuligerus

نویسندگان

چکیده

اثر آرد دانه بادام زمینی (Arachis hypogaea L. cv. Astaneh) و اجزای مختلف آن بر رشد Streptomyces clavuligerus و تولید کلاولانیک اسید در محیط کمپلکس دارای آردسویا، آرد مالت و نمک های معدنی بررسی شد. بهترین غلظت آرد دانه بادام زمینی برای رشد S. clavuligerus و تولید کلاولانیک اسید به ترتیب 5 و 1 گرم بر لیتر بوده، که به ترتیب موجب %35 و %40 افزایش بیوماس و تولید کلاولانیک اسید شده است. بیشترین تولید کلاولانیک اسید در محیطهای حاوی آرد دانه بادام زمینی، کنجاله بادام زمینی، روغن بادام زمینی، گلیسرول، کنجاله بادام زمینی+گلیسرول، بخش پروتئینی بادام زمینی+ گلیسرول و محیط کشت شاهد به ترتیب 657، 391، 459، 463، 614، 668 و 467 (میلی لیتر) بود. بیشترین تولید کلاولانیک اسید در محیط های کشت حاوی پروتئین بادام زمینی+ گلیسرول و آرد دانه بادام زمینی به دست آمد که تولید کلاولانیک اسید در این محیط ها به ترتیب 43 و 40 درصد بیشتر از شاهد بود. نتایج پژوهش نشان می دهد که آرد دانه بادام زمینی و اجزای مختلف آن منبع کربن و نیتروژن و یا تحریک کننده مناسبی برای تولید کلاولانیک اسید هستند.

کلیدواژه‌ها