معرفی عنکبوت (Walckenaer, 1806) Steatoda paykulliana (Araneae, Theridiidae) از استان خراسان

نویسنده

چکیده

در فون عنکبوت‌های ایران تا کنون به حضور جنس Steatoda از خانواده Theridiidae اشاره نشده است. در این مطالعه برای نخستین بار به تاکسونومی گونه گزارش نشدهSteatoda paykulliana (Walckenaer, 1806) از این جنس پرداخته شده است. این گونه در اروپا، شمال افریقا و خاور میانه پراکنده شده است، در این مطالعه توصیف نمونه‌های نر و ماده این گونه به همراه نکات تاکسونومیک ضروری ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها