اهمیت مشتقات قندی N- استیله شده در پرده شفاف از اووسیت در فرآیند فولیکول زایی: مطالعه اتصال لکتین

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تکوین دکوراسیون قندی اووسیت در فرآیند فولیکولو‍ژنز، در اینجا ظرفیت اتصال آنها به لکتین‌های کونژوگه با پراکسیداز (HRP)، گزارش می‌شود. در بلوغ اووسیت بخش گلیکون از کونژوگه‌های قندی ساختمان پرده شفاف (zona pellucida) جهت نیل به آرایش ساختمانی مناسب برای ایفای نقش مهم فیزیولوژیکی آن، تحت تغییرات بیوشیمیایی هدف دار قرار می‌گیرد. در این مطالعه گروههای قند انتهایی در دسترس از ساختمان پرده شفاف، جهت اتصال به لکتین های مربوطه، از طریق اختلاف معنی‌دار رنگ پذیری ساختمانهای مزبوربر علیه زمینه اووسیت گزارش می‌گردند. بر این اساس طی مراحل تکوین اووسیت، ریشه‌های قندی مانوز، گالاکتوز و گلوکز، در پرده شفاف غایب هستند. در مقابل بروز و حضورمعنی دار مشتقات –N استیله از قندهای گالاکتوز و گلوکز بترتیب بصورت N – استیل گالاکتوز آمین (GalNAc) وN – استیل گلوکز آمین (GlcNAc) بعنوان مشخصه فرایند تکوین اووسیت گزارش می‌شود. همچنین به نظر می‌رسد، تظاهر اشکال آنومری ? از ریشهای قندی مزبور نسبت به تظاهر اشکال آنومری ? از آنها از تقدم تکوینی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها