بررسی تاثیر آهن بر محتوای اسانس گیاه ریحان (L.asilicumb Ocimum)

نویسندگان

چکیده

آهن از عناصر ضروری ولی کم مصرف گیاهان می‌باشد که فعالیت بسیاری از آنزیمهای گیاه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این بررسی, گیاه ریحان(Ocimum basilicum) در مرحله رویشی به‌مدت 6 روز با ppm 21 آهن تیمار شد. در این مدت رشد گیاه اندازه‌گیری شد و پس از جمع آوری اندام هوایی, اسانس آن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که رشد گیاهان تیمار شده با آهن در مقایسه با گروه شاهد به شدت کاهش یافت. ترکیب غالب در گروه شاهد به ترتیب متیل کاویکل, ژرانیول و نرول بود, در حالیکه پس از تیمار با آهن درصد نسبی متیل کاویکل کاهش یافته و تقریبا برابر با درصد نسبی ‍ژرانیول و نرول شد. کاریوفیلن اکسید و نئو الواسیمن ترکیباتی هستند که درصد نسبی آنها بطور قابل ملاحظه ای در گروه تیمار شده با آهن افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها