پترولوژی و ژئوشیمی توده‌ی گرانیتوئیدی بروجرد (غرب ایران)

نویسندگان

چکیده

توده‌ی گرانیتوئیدی بروجرد بخشی از توده‌های نفوذی موجود در زون سنندج-سیرجان را تشکیل داده و به صورت کشیده و طویل، به موازات شیستوزیته غالب سنگ‌های دگرگونی با روند شمال‌غربی-جنوب‌شرقی رخنمون دارد. ترکیب سنگ‌شناسی این توده عمدتاً متشکل از مونزوگرانیت، گرانودیوریت، کوارتزدیوریت و گرانیت اسفن‌دار با ترکیب غالب گرانودیوریتی می‌باشد. مطالعات صحرایی، کانی‌شناسی، سنگ‌شناسی و ژئوشیمیایی نشان می‌دهند که ماگمای سازنده واحدهای اصلی این توده‌ از نوع I ،کالک‌آلکالن و غنی از پتاسیم (پتاسیک) بوده و از نظر درجه اشباع از آلومینیم (ASI) متاآلومین تا کمی پرآلومین می‌باشد. پایین بودن نسبت‌های Al2O3/(FeO+MgO+TiO2) و (Na2O+K2O)/(FeO+MgO+TiO2) و شواهد ژئوشیمی عناصر نادر خاکی و عناصر کمیاب، نشان می‌دهند که منشأ ماگمای اولیه از پوسته‌ی زیرین بوده که در طی یک حاشیه ورقه‌ی همگرا ایجاد شده است. این ماگما احتمالاً در اثر ذوب بخشی پروتولیت‌های پوسته‌ی زیرین بوجود آمده است و تبلور تفریقی مذاب‌ها در سطوح بالاتر پوسته‌، واحدهای مختلف سنگ‌شناسی را سبب گردیده‌است و ماگماهای بازالتی حاصل از گوشته که در پوسته زیرین جایگزین شده‌اند محتمل‌ترین منشأ گرمایی برای ذوب بخشی بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها