سازوکار جایگیری توده های آذرین شمال شرق قزوین با بهره گیری از تحلیل تنش دیرین

نویسندگان

چکیده

به منظور شناسایی ساز و کار دقیق جایگیری توده های آذرین در منطقه مورد مطالعه از تحلیل تنش دیرین به کمک روش معکوس کردن استفاده شده است. در دوازده محدوده بیش از 209 سطح برش دارای خش لغزش برداشت و پس از تحلیل دقیق، ترژکتوری های بزرگ ترین تنش تراکمی دیرین رسم گردید. آرایش هندسی ترژکتوری‌های بزرگ‌ترین تنش تراکمی دیرین ساز و کار تزریق سیل را مطرح می‌کند که با شواهد پترولوژیک نیز انطباق کامل دارد.

کلیدواژه‌ها