دگرشکلی در تکتونیت های شمال باختر خوی

نویسندگان

چکیده

مجموعه سنگهای شمال باختر خوی در استان آذربایجان باختری از سه بخش اصلی؛ کمپلکس افیولیتی، کمپلکس دگرگونی و سنگهای رسوبی دگرگون نشده تشکیل شده است. کمپلکس دگرگونی این منطقه شامل دو بخش متابازیتی و متاسدیمنتی است که درجه دگرگونی آنها از رخساره شیست سبز تا آمفیبولیت فوقانی تغییر می‌کند. مطالعات ریز ساختاری آنها نشان می‌دهد که سنگهای دگرگونی دارای دو برگوارگی S1 و S2 بوده که در پهنه‌های برشی برگوارگی میلونیتی (Sm) بر روی آنها چاپ شده است. راستای اصلی این برگواره‌ها شمال-شمال باختری بوده که در سه مرحله دگرشکلی به صورت پیش‌رونده حاصل شده‌اند. این دگرشکلی‌ها در طول همگرایی بین ورقه عربی و بلوک البرزباختری-آذربایجان، احتمالاً همزمان با برخورد آنها در کرتاسه فوقانی ویاحتی در زمانی جوانتر از آن شکل گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها