کلیدواژه‌ها = سازند جهرم
تعداد مقالات: 1
1. زیست چینه نگاری و پالئواکولوژی سازند جهرم در یال شمالی تاقدیس کوه گچ، ناحیه لار

دوره 35، شماره 4، پاییز 1389

الهام نفریه؛ حسین وزیری مقدم؛ عزیزاله طاهری