زیست چینه نگاری و پالئواکولوژی سازند جهرم در یال شمالی تاقدیس کوه گچ، ناحیه لار

نویسندگان

چکیده

سازند جهرم در برش کوه گچ به منظور معرفی تجمعات فونی، تعیین سن و پالئواکولوژی مورد مطالعه قرار گرفته است. سازند جهرم در ناحیه مورد مطالعه 404 متر ضخامت داشته و به صورت هم شیب و احتمالاً پیوسته بر روی مارن های سازند ساچون و در زیر آهک های سازند آسماری قرار گرفته است. روزن داران کف زی با توجه به تنوع و فراوانی از اهمیت زیادی برخوردار بوده و مبنای مطالعات زیست چینه نگاری قرار گرفتند. مطالعه روزن داران در مقاطع نازک منجر به شناسایی 4 تجمع فونی گردید. بیوزون های تشخیص داده شده برای سازند جهرم نشانگر سن پالئوسن پسین - ائوسن برای نهشته های مورد مطالعه است. حضور روزن داران بدون منفذ، بیانگر محیط لاگونی محصور با شوری بالا می باشد و حضور روزن داران منفذدار بزرگ مانند اپرکولیناهای کشیده با دیواره نازک نشانگر بخش های کم عمق دریای باز (بخش بالایی سراشیب) با شوری نرمال است.

کلیدواژه‌ها