دوره و شماره: دوره 35، شماره 4 - شماره پیاپی 302708، آبان 1389 (مجله علوم دانشگاه تهران) 
ماگماتیسم سیلورین درمنطقه ابیانه-سه (کاشان-ایران مرکزی)

فریماه آیتی؛ محمود خلیلی؛ موسی نقره ییان؛ محمد علی مکیزاده


برآورد نرخ گشتاور به روش زمین شناسی در البرز مرکزی

مریم اسدی سرشار؛ عباس بحرودی؛ منوچهر قرشی؛ محمد رضا قاسمی