ارتباط شورابه های تبخیری کامبرین آغازین با ژئوشیمی و ژنز کانسار آهن آنومالی شمالی در شمال بافق (ایران مرکزی)

نویسندگان

چکیده

کانسار آنومالی شمالی یکی از ذخایر آهن ناحیه بافق با ذخیره 250 میلیون تن سنگ آهن و عیار متوسط Fe=%28 است. سنگ میزبان کانسار سنگ های گرانیتی و میکروگرانیتی با سن احتمالی کامبرین آغازین است. بررسی های پتروگرافی دو نوع دگرسانی اصلی سدیک و کلسیک را مرتبط با کانه زایی آهن نشان می دهد. دگرسانی های سیلیسی، کلریتی، اپیدوتی، سرسیتی و کربناته شدن نیز در منطقه مشاهده می شوند که از اهمیت کمتری برخوردار هستند و بعد از فازهای اصلی کانه زایی ایجاد شده اند. دگرسانی سدیک با تشکیل آلبیت صفحه شطرنجی یکی از وسیع ترین دگرسانی هاست که با ژنز کانسنگ فلدسپار-مگنتیت و دگرسانی کلسیک با تشکیل اکتینولیت-ترمولیت با ژنز کانسنگ مگنتیت-آمفیبول همراه است. کانسنگ مگنتیت-آمفیبول دارای عیار بالاتر و حجم ذخیره پایین تری نسبت به کانسنگ فلدسپار–مگنتیت است.

کلیدواژه‌ها