بررسی رفتار ژئوشیمیایی عناصر نادر خاکی (‌‌REE) در زون های دگرسانی گرمابی منطقه اوچ ‌پلنگ (شمال شرق کاشمر، ایران مرکزی)

نویسندگان

چکیده

منطقه اوچ پلنگ در شمال‌شرق شهرستان کاشمر و در زون ایران مرکزی قرار دارد. در محدوده اوچ پلنگ، سه زون‌ دگرسانی پروپیلیتی، کوارتز- فیلیک (سریسیتی) و آرژیلیک- سیلیسی قابل شناسایی است. زون پروپیلیتی به دو زیر زون کربناتی–کلریتی و کلریتی– اپیدوتی قابل تقسیم است. در زیر زون کربناتی–کلریتی به طور کلی REEs تهی شدگی نشان می‌دهندکه از میان آنها LREEs تهی‌شدگی بیشتری نسبت به HREEs دارند. همچنین فاکتورهای تفریق n (La/Yb)،n (La/Sm) و n (Gd/Yb) در این زیر زون (که به ترتیب برابر است با 76/3، 7/1 و 6/1) از مقادیر مشابه سنگ‌های دگرسان نشده معادل خود کمتر بوده و نشان دهنده تفریق ضعیف REEs در طی دگرسانی است، ولی در زیر زون کلریتی– اپیدوتی تغییرات در خور توجهی در طی دگرسانی حاصل نشده است. دگرسانی فیلیک با مجموعه کانی شناسی کوارتز، سریسیت و پیریت شناخته شده و معمولاً حاوی کمی کلریت، ایلیت و روتیل نیز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها