بیواستراتیگرافی فرامینیفرهای سازند قم بر اساس یافته های جدید در برش چینه شناسی طاقدیس نواب در جنوب شرق کاشان

نویسندگان

چکیده

نهشته های سازند قم در یال شمالی طاقدیس نواب در جنوب شرق کاشان، با 211 متر ضخامت شامل توالی سنگ آهک، سنگ آهک ماسه ای، سنگ آهک رسی، ماسه سنگ، کنگلومرا، مارن، مارن ‍ژیپس دار می باشد و با ناپیوستگی هم شیب بر روی سازند قرمز تحتانی قرار می گیرد. بخش بالایی سازند قم با ناپیوستگی هم شیب توسط مارن های قرمزرنگ سازند قرمز بالایی پوشیده می شود. با مطالعه 101 نمونه سخت و نرم برداشت شده از سازند قم، 53 جنس و 99 گونه از فرامینیفرای بنتونیک و 4 جنس و 6 گونه از فرامینیفرای پلانکتونیک شناسایی شدند، که از این میان 33 جنس و 77 گونه برای اولین بار گزارش می شوند. بر اساس گسترش چینه شناسی گونه های شاخص، سن سازند قم در برش مورد مطالعه اکیتانین تا بوردیگالین تعیین شد.

کلیدواژه‌ها