برآورد نرخ گشتاور به روش زمین شناسی در البرز مرکزی

نویسندگان

چکیده

پیش بینی نرخ گشتاور زمین‌شناسی یک روش نوین در برآورد پتانسیل لرزه‌ای و فعالیت تکتونیکی یک منطقه به شمار می رود. در اینجا، البرز مرکزی به عنوان یک منطقه فعال از لحاظ فعالیتهای لرزه‌ای مورد مطالعه قرار گرفته است. نرخ گشتاور زمین‌شناسی در منطقه با استفاده از ویژگی های هندسی گسله‌های اصلی که در سطح رخنمون دارند همانند طول گسل، شیب گسل، نرخ لغزش گسل و ضخامت لرزه زا در منطقه، برآورد شده است. با وجود فقدان برخی اطلاعات در مورد گسله‌ها، نرخ گشتاور زمین‌شناسی در منطقه Nm/yr 1018×2/1 تخمین زده شده است. این مطالعه موید آن است که با وجود تعداد زیاد گسله‌های موجود در رشته کوه، بخش اعظمی از لغزش گسلی در امتداد چند گسل بزرگ، گسله‌های خزر، شمال البرز، مشاء، طالقان ، شمال تهران، پیشوا و ورامین رخ می دهد.

کلیدواژه‌ها