بررسی ویژگیهای مهندسی نمونه‌هایی از سنگ‌های ساختمانی در چرخه های انجماد و ذوب آب

نویسندگان

چکیده

مصالح سنگی از جمله مصالح طبیعی و پر مصرف در ساخت انواع سازه های مهندسی، به ویژه ساختمان ها هستند. از مهمترین عوامل محیطی که باعث تغییر در ویژگی‌های مهندسی، مقاومت و طول دوام سنگ‌ها می شود، چرخه های انجماد و ذوب آب است. در این تحقیق 14 نمونه سنگ ساختمانی با منشأهای مختلف تهیه شد، سپس آزمایش انجماد و ذوب آب تا 30 چرخه انجام شد و بعد از هر 5 چرخه مقادیر ویژگی‌های مهندسی این سنگ‌ها شامل مقاومت کششی برزیلین، شاخص مقاومت بار نقطه‌ای و سرعت موج P تعیین شد. نتایج نشان می دهد با افزایش چرخه های انجماد و ذوب، مقادیر این ویژگی‌ها کاهش پیدا کرده است. علاوه بر این، نمونه‌هایی که تخلخل مؤثر بالاتر از 1 درصد داشته اند کاهش بیشتری در مقاومت کششی برزیلین، شاخص مقاومت بار نقطه‌ای و سرعت موج P آنها رخ داده است.

کلیدواژه‌ها