پالینولوژی و آنالیز محیط دیرینه سازند آبدراز در حوضه رسوبی کپه داغ

نویسندگان

چکیده

حوضه رسوبی کپه داغ در شمال شرقی ایران قرار گرفته است و شامل رسوباتی به سن ژوراسیک تا عهد حاضر می باشد. سازند آبدراز یکی از واحدهای استراتیگرافی این حوضه است که از شیل‌های آهکی و شیل‌های مارنی و باندهای آهکی گل سفیدی تشکیل شده است. به منظور مطالعات پالینولوژی بر روی سازند آبدراز، در برش حمام قلعه از لیتولوژی شیلی نمونه‌برداری انجام گرفت. نمونه‌ها غنی از پالینومورف‌های دریایی (داینوفلاژله‌ها) بوده و 85 گونه متعلق به 52 جنس از داینوفلاژله‌ها شناسایی گردید. سن سازند آبدراز در این برش بر اساس داینوفلاژله‌های شناسایی شده، تورونین انتهایی، کنیاسین، سانتونین میانی تعیین شد. بررسی پالینوفاسیس و داینوفلاژله‌های شاخص نشان می‌دهد، این واحد در محیط دریایی کم عمق تا دریایی باز با انرژی متغیر نهشته شده است.

کلیدواژه‌ها