تحلیل استاتیکی دیوار حایل طره‌ای به روش غیر خطی اجزای محدود در برابر روش های کلاسیک

نویسندگان

چکیده

امروزه با رشد روزافزون جمعیت و گسترش نقاط شهری، توسعه راههای ارتباطی به عنوان یکی از اساسیترین پایههای رشد اقتصادی-اجتماعی، شتاب شدیدی گرفته است. در این راستا ساخت دیوارهای حایل به عنوان بخش جدایی ناپذیر شریانهای ارتباطی و برخی ابنیه فنی نظیر پلها، گسترش فراوانی یافته که میتوان گوشهای از آنرا در پدید آمدن انواع مختلف دیوارهای حایل مشاهده نمود. در طراحی یک دیوار حایل ایمن و اقتصادی، داشتن درک صحیحی از فشار جانبی فعال و مقاوم زمین، نقشی اساسی دارد. در این تحقیق سعی شده با استفاده از روش پیچیدهتر و دقیقتر اجزای محدود و با استفاده از نرم افزار PLAXIS این مساله دیرین ژئوتکنیکی مدل سازی عددی شده و نتایج آن با روشهای کلاسیک سادهتر مقایسه گردد. پس از بررسی نتایج مشخص گشت که توزیع و مقدار تنش و نقطه اثر نیروی برآیند،

کلیدواژه‌ها