مدل سازی بلوغ حرارتی در میدان نفتی رگ سفید، جنوب غرب ایران

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه بلوغ حرارتی سازندهای پابده، گورپی و کژدمی در چاه های شماره 112، 2، 33، 99 و 18 میدان نفتی رگ سفید واقع در فروافتادگی دزفول جنوبی با داده های راک ایول و انعکاس ویترینایت مدل سازی شده است. بهینه سازی مدل با داده های Tmax و %Ro نشان داد که چاه شماره 112 به علت قرار گرفتن بر گسل ایذه ـ هندیجان و چاه شماره 99 به دلیل قرار گرفتن بر روی paleo high دارای شیب زمین‌گرمایی بالایی هستند (به ترتیب C/km°31 و C/km°26 که معادل جریان حرارتی mW/m2 83 و 70 است). در بقیه چاه های مطالعاتی مقدار شیب زمین گرمایی، نرمال (میانگین C/km°23 و میانگین جریان حرارتی mW/m263) می باشد. داده های TOC حاصل از آنالیز راک ایول حاکی از پتانسیل بالای نفت زایی دو سازند پابده و گورپی در میدان رگ سفید است،

کلیدواژه‌ها