بایوزوناسیون توالی بارمین بالایی-آلبین پایینی بر مبنای آمونیت ها در حوضه کپه داغ، شمال شرق ایران

نویسنده

چکیده

در این تحقیق بایواستراتیگرافی توالی بارمین بالایی – آلبین پایینی (سازند های سرچشمه و سنگانه) در حوضه کپه داغ بر اساس آمونیت ها مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مجموعه فسیلی 12 بایو زون برای توالی بارمین بالایی تا آلبین زیرین کپه داغ پیشنهاد گردیده است. زون های Heteroceras spp. و Martelites securiformis برای زیر آشکوب بارمین بالایی, زون های Deshayesites oglanlensis , Deshayesites weissi, Deshayesites deshayesi و Dufrenoyia sp. برای آپتین زیرین, زون های Parahoplites spp. و Epicheloniceras subnodosocostatum برای آپتین میانی, زون های Acanthohoplites spp. و Hypacanthoplites uhligi برای آپتین بالایی و زون های Leymeriella tardefurcata و Douvilleiceras sp. برای آلبین زیرین پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها