ارتباط اشباع آب کاهش نیافتنی و شاخص کیفیت مخزنی در یکی از مخازن کربناته هیدروکربوری جنوب ایران

نویسندگان

چکیده

یکی از مهمترین پارامترها در ازریابی مخازن هیدروکربوری اشباع آب کاهش نیافتنی می باشد که معمولا" از نتایج آزمایشات فشار مویینگی یا نفوذپذیری نسبی بدست می آید. انجام این آزمایشات مستلزم در اختیار داشتن نمونه های سنگ مخزن می باشد، اغلب چنین نمونه هایی در دسترس نبوده و تهیه آنها مستلزم صرف هزینه های زیادی می باشد. در این مطالعه تخمین اشباع آب کاهش نیافتنی، از تلفیق داده های آزمایشگاهی فشار موئینگی و واحد های جریان هیدرولیکی صورت گرفته است. تعداد واحد های جریان هیدرولیکی بر مبنای تخلخل و تراوایی اندازه گیری شده در آزمایشگاه بر روی نمونه های کربناته از یک مخزن هیدروکربوری مشخص شده است. با استفاده از شاخص کیفیت مخزن و نسبت پوکی، شاخص منطقه ای جریان برای هر نمونه محاسبه گردیده و با استفاده از روشهای آنالیز هیستوگرام و مجموع مربعات خطا تعداد واحدهای جریان هیدرولیکی مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها