بررسی نحوه کانی سازی و تشکیل کانسار رگه ای مس-طلا گلوجه (شمال زنجان) بر اساس شواهد کانی شناسی، ژئوشیمی و سیالات درگیر

نویسندگان

چکیده

کانسار مس-طلا گلوجه در شمال غرب ایران، در 45 کیلومتری شمال زنجان واقع شده و از دیدگاه ساختاری بخشی از حوزه پلی متال طارم-هشتجین در زون البرز غربی-آذربایجان است. قدیمی ترین سنگ های رخنمون یافته در نقشه 100000/1 هشتجین شامل سنگ آهک های کربونیفر، شیل و سیلتستون های ژوراسیک و سنگ آهک های بلورین کرتاسه بوده که تحت تاثیر کوهزایی لارامید (کرتاسه پایانی) به طور ضعیفی دگرگون شده اند. سنگ های آذرین منطقه شامل مجموعه ای از سنگ های ولکانیک و ساب ولکانیک با سن ائوسن-الیگوسن است که عمدتا شامل توف، ایگنمبریت، ریولیت، گدازه های تراکی آندزیتی، واحدهای آندزیت پورفیری و ریوداسیت ها است. مهمترین دگرسانی ها در منطقه شامل دگرسانی پروپیلیتی، آرژیلیک حد واسط، سریسیتی و سیلیسی است که در اطراف رگه ها و در بخش هایی از منطقه مشاهده می شود.

کلیدواژه‌ها