چینه نگاری سکانسی سازند آیتامیر (آلبین- سنومانین) در ناودیس های شیخ و بی بهره غرب حوضه رسوبی کپه داغ

نویسندگان

چکیده

حوضه رسوبی کپه داغ در شمال شرق ایران و جنوب ترکمنستان قرار گرفته است. سازند آیتامیر به سن آلبین- سنومانین در این حوضه ته نشست کرده است. بر اساس اندازه گیری چهار برش چینه نگاری، محیط های ته نشینی و تاریخچه تغییرات سطح آب دریا در سازند آیتامیر تفسیر شده است. مشاهدات پتروگرافی و صحرایی منجر به شناسایی رخساره های سنگی کربناته و سیلیسی آواری (گل سنگ و ماسه سنگ) شده است. سنگ های کربناته در زیر محیط های لاگون نیمه محصور، پایین حاشیه ساحلی و دریای باز نهشته شده اند. سنگ های سیلیسی آواری در زیر محیط های لاگون، سدی، حاشیه ساحلی و دریای باز ته نشست یافته اند. آنالیز چینه نگاری سکانسی منجر به شناسایی دو (برش شیخ) و چهار (سرخزو) سکانس رسوبی در غرب و سه (برش گدگانلو) و چهار (برش پسکوه) سکانس رسوبی در شرق ناحیه مورد مطالعه شده است.

کلیدواژه‌ها