بررسی تجربی تأثیر pH قلیایی بر دگرسانی گرمابی خاکسترهای آتشفشانی دماوند

نویسندگان

چکیده

خاکسترهای آتشفشانی دسته‌ای از مواد پیروکلاستیک می‌باشند که تحت تأثیر فرآیندهای ثانویه، تغییراتی در آنها ایجاد می شود. مهم‌ترین این تغییرات، تأثیر سیالات گرمابی است که طی واکنش‌های هیدروترمالی باعث ایجاد دگرسانی گرمابی و تشکیل کانی‌های دما پایین جدید از جمله زئولیت‌ها می‌شود. طی این مطالعه، فیلیپسیت، هیدروکسی سودالیت و آنالسیم از خاکسترهای آتشفشانی در آزمایشگاه و در محیط قلیایی، تحت شرایط هیدروترمال تشکیل شده‌اند. در این آزمایشات از محلول‌های قلیایی سود و پتاس و نیز از محلول های NaCl و KCl با غلظت‌های 25/1 تا 5/7 مول بر لیتر، به عنوان منبع یون های Na+، K+ و OH- استفاده شده و کلیه آزمایشات در دمای 150درجه سانتی‌گراد، به مدت 96 ساعت و در شرایط هیدروترمال انجام شده‌اند. نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد که فیلیپسیت از تغییر فاز خاکسترهای آتشفشانی در غلظت‌های مختلف KOH، هم به تنهایی و هم در حضور محلول‌های NaCl ، تشکیل می‌شود

کلیدواژه‌ها