استفاده از مدل سازی دو بعدی حوضه در مطالعه میادین نفتی: مثالی از زاگرس

نویسندگان

چکیده

تولید هیدروکربن از سنگ منشأ، حاصل فرایندهای فیزیکی و شیمیایی متعددی در مقیاس زمان زمین شناسی می‌باشد، که پس از تشکیل و مهاجرت، در مخزن تجمع یافته است. مدل سازی حوضه، ابزاری برای شبیه سازی این فرایندها بوده و در برگیرنده محاسبات پیچیده‌ای است که با استفاده از نرم افزارهای مدل ساز حوضه رسوبی انجام می‌شود. مزایا و نتایج این نوع مطالعه، موجب استفاده گسترده از آن در صنعت نفت شده است و این امر سبب پیشرفت نرم افزارهای مدل ساز حوضه رسوبی گشته است. در این مطالعه، یک مقطع زمین شناسی از تاقدیس‌های زاگرس انتخاب شده و با استفاده از نرم افزار مدل سازی دو بعدی و داده‌های زمین شناسی، مدل دو بعدی آن تهیه گردید. در مدل به دست آمده

کلیدواژه‌ها