تعیین گروههای سنگی با استفاده از مفهوم واحدهای جریانی و روش تحلیل خوشه ای: مطالعه موردی از سازند داریان، میدان پارس جنوبی، خلیج فارس.

نویسندگان

چکیده

سازند داریان به سن آپتین، به عنوان یکی از مخازن حاوی نفت در میدان پارس جنوبی به شمارمی رود (لایه نفتی). وجود ناپیوستگی بزرگ جهانی در انتهای آپتین، سبب شده است که این سازند شدیدا تحت تاثیر فرآیندهای دیاژنتیکی جوی قرار گرفته و گسترش شدید حفرات انحلالی در این سازند را موجب شده است. هدف از بررسی ویژگی های مخزنی، مشخص کردن توزیع فضایی شاخص های پتروفیزیکی مانند تخلخل، تراوایی و اشباع شدگی است. روابط تخلخل- تراوایی می تواند در چارچوب واحدهای جریانی هیدرولیکی به منظور تعیین سنگهای مخزنی ناهمگن به کار گرفته شود. یک واحد جریانی، حجمی از سنگ مخزن است که به طور عمودی و جانبی پیوسته و قابل پیش بینی بوده و خصوصیات زمین‌شناسی و پتروفیزیکی تاثیرگذار بر روی جریان سیال در درون آن ثابت است و به طور مشخص از سایر حجم‌های سنگ متفاوت می باشد.

کلیدواژه‌ها