کلیدواژه‌ها = کربنات های پدوژنیک
تعداد مقالات: 1
1. ایزوتوپ های پایدار و تغییرات پالئواکولوژیک در سطوح ژئومرفیک شرق اصفهان

دوره 36، شماره 1، زمستان 1389

امید بیات؛ حسین خادمی؛ حمید رضا کریم زاده