کلیدواژه‌ها = ضریب مقاومت ویژه سازندی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه مقاومت ویژه سازندی با استفاده از روش واحدهای جریان هیدرولیکی در مخازن کربناته

دوره 34، شماره 4، تابستان 1387

عزت اله کاظم زاده؛ مجید نبی‌بیدهندی؛ محمدرضا رضایی