کلیدواژه‌ها = آبرفت تهران پایداری گود
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل پایداری و ارائه الگوی گودبرداری در آبرفت دانه ریز جنوب تهران

دوره 35، شماره 3، پاییز 1389

جواد ایمان زاده؛ بهمن بهلولی؛ اکبر چشمی؛ فرهاد نبی زاده