سنتز سری جدیدی از مشتقات ضدپسوریازیس آنترالین با استخلاف های مناسب کاهش دهنده اثر سوزش‘ تحریک و لکه دار کردن پوست

نویسندگان

چکیده

سری جدیدی از مشقات آنترالین شناخته شده که در آنها گروههای استخلافی علاوه بر کنترل پایداری‘ پخش و سوزش می توانند به تشکیل درون سلولی گونه های فعال کننده منجر شوند. اگرچه زنجیرهای عادی آلکیل و آلکنیل بعنوان نمونه با فرمول های ساختمانی مربوطه شان نشان داده شده اند ولی با استفاده از روش کلی و نوع واکنش های ارائه شده وارد نمودن انواع زنجیرهای شاخه دار با استخلاف ها و گروههای عاملی متفاوت در ساختمان مواد داروئی مقدور می باشد.