دوره و شماره: دوره 1، شماره 0 - شماره پیاپی 1227، فروردین 1370 
مطالعه بیوستراتیگرافی و میکروفاسیس های کرتماسه در کوه میش پرور (غرب بروجرد)

دکترخسرو خسروتهرانی؛ عبدالعظیم حاج ملاعلی؛ محمد باقر فرهادیان؛ اسماعیل صداقت